http://www.mord.qmedia.pl/

   

PRAWO JAZDY - Jak uzyskać pawo jazdy?

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • uzyskała orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane),
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 • zdała egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.
Wiek wymagany dla poszczególnych kategorii:
 • 16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T (do ukończenia 18 lat warunkiem jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów);
 • 18 lat – dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E;
 • 21 lat – dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E, (wyjątek - żołnierze zasadniczej służby wojskowej mający prawo jazdy kategorii B mogą uzyskać dokument kategorii D lub D1 po ukończeniu 19 lat).
Osoba niepełnosprawna fizycznie może się starać o prawo jazdy, jeżeli badanie lekarskie nie wykaże przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie wobec której orzeczono (prawomocnym wyrokiem sądu, lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.


Jak uzyskać prawo jazdy - krok po kroku:
1. Wybór kategorii prawa jazdy
2. Badania lekarskie i psychologiczne
3. Szkolenie
4. Egzamin państwowy
5. Odbiór prawa jazdy


1. Wybór kategorii prawa jazdy

Najpierw musisz zdecydować, jakim pojazdem chcesz jeździć i wybrać odpowiednią kategorię prawa jazdy.

Kodeks drogowy wyróżnia następujące kategorie:
1. kategoria A - uprawnia do kierowania motocyklem,
2. kategoria A1 - uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
3. kategoria B - uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą a dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
4. kategoria B1 - uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
5. kategoria C - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
6. kategoria C1 - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
7. kategoria D - uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
8. kategoria D1 - uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
9. kategoria T - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,
10. kategoria B+E, C+E lub D+E - uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
11. kategoria C1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
12. kategoria D1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.


Warto wiedzieć, że:

1. kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,
2. kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,
3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,
4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).2. Badania lekarskie i psychologiczne

Jeżeli już wiesz, jakiej kategorii prawo jazdy chcesz uzyskać, musisz poddać się badaniom lekarskim, które przeprowadza lekarz uprawniony do badania kierowców ( kandydatów na kierowców).
Celem badania jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane).

Musisz wiedzieć, że prawo jazdy nie może być wydane osobie, u której - w wyniku badania lekarskiego - stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Prawo jazdy może także zawierać ograniczenie wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia pojazdu odpowiednio dostosowanego do rodzaju schorzenia.

3. Szkolenie

Mając orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i - jeżeli jest wymagane - stosowne orzeczenie psychologiczne, możesz zgłosić się do ośrodka szkolenia kierowców. Tam przeprowadzony zostanie kurs w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Informację dotyczącą ośrodków szkolenia kierowców możesz uzyskać w każdym starostwie powiatowym, które ośrodki te nadzorują, wszelkie skargi i uwagi na działalność ośrodków można zgłaszać właśnie do starostwa właściwego dla siedziby Ośrodka Szkolenia.

Celem szkolenia jest właściwe przygotowanie, osoby ubiegającej się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu.

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy - w zależności od  wiedzy i predyspozycji kandydata.

W przypadku teorii, liczba godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być jednak mniejsza niż:

 • 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E
 • 30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T
Liczba godzin zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:
 • 15 godzin przy kategorii B+E
 • 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T
 • 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E
 • 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1
 • 60 godzin przy kategorii D.
Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Liczba godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii jednocześnie lub posiadania już odpowiedniej kategorii uprawnienia.

Z odbycia zajęć teoretycznych zwolnione są osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii A, B, C lub D, jeżeli mają prawo jazdy (zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego) kategorii - odpowiednio - A1, B1, C1 lub D1.

Po zakończeniu kursu otrzymasz od kierownika ośrodka zaświadczenie o odbyciu szkolenia podstawowego. Teraz będziesz mógł przystąpić do egzaminu państwowego.

4. Egzamin państwowy

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego na prawo jazdy, musisz udać się do dowolnie wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, gdzie musisz złożyć komplet wymaganych dokumentów. Ich wykaz znajdziesz tutaj.

Po załatwieniu tych formalności, możesz ustalić termin egzaminu.

5. Odbiór prawa jazdy

Jeśli zdasz egzamin państwowy, swoje prawo jazdy otrzymasz po 2-3 tygodniach. Dokument jest wydawany za opłatą (aktualnie 70 zł) przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.   
 
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie | ul. Okrężna 2F | tel/fax 014 626 99 11 | e-mail: osrodek@mord.tarnow.pl
 
strony www, strony internetowe, tworzenie, reklama w internecie, tarnów, poligrafia, hosting, fotografia, wizualizacja, domeny, projektowanie